Aanwezigheden

Leerlingen uit de lagere school zijn leerplichtig.  Op de aanwezigheden van de kinderen kijkt de overheid streng toe. Vanzelfsprekend zijn er omstandigheden waarbij een afwezigheid niet uit te sluiten is, o.a. ziekte. Iedere afwezigheid dient gerechtvaardigd. Dit geldt uiteraard ook voor veelvuldig te laat komen, men beschouwt dit als spijbelen. In het schoolreglement doen we de regelgeving uit de doeken, doch focussen we ook hier kort:

Een afwezigheid is slechts gewettigd:

  • Wanneer het gaat om ziekte (tot 4 kalenderdagen geldt een briefje van de ouders, vanaf de vierde kalenderdag is een doktersattest nodig.
  • Wanneer een leerling reeds vier maal afwezig is geweest omwille van ziekte met een schriftelijke verklaring van de ouders, dan is vanaf de vijfde keer een medisch attest vereist.
  • Als de afwezigheid van rechtswege gewettigd is: begrafenis of huwelijk van iemand die onder hetzelfde dak woont, beleving godsdienst feestdag, dagvaarding rechtbank, familieraad, jeugdbescherming.  Let echter op; deze afwezigheden dienen gewettigd door middel van een officieel document (huwelijksbericht, overlijdensbericht,…).  
  • Mits toestemming van de directie: uitzonderlijke redenen.  Het betreft hier o.a. het bijwonen van een begrafenisplechtigheid van een familielid ‘tweede graad’, het bijwonen van culturele of sportieve manifestaties of de zogenaamde persoonlijke redenen.  Ook voor de beoefening van een topsport is de afwezigheid gewettigd (verklaring sportfederatie en attest sportarts zijn nodig). In deze gevallen dient men steeds vooraf contact op te nemen met de directie.
  • Men hoort bij de trekkende bevolking ( vb. schipperskinderen, foorkramers). Ook in dit geval dient men vooraf de directie te contacteren.

Wanneer de school een afwezigheid als problematisch ervaart, vanaf vijf halve dagen, schakelt ze het CLB en/of de inspectie in. Een begeleidingstraject, samen met de ouders, volgt.

Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn verliezen hun statuut van regelmatige leerling en kan dus het getuigschrift lager onderwijs geweigerd worden. Ook riskeert de school de toelage en de lestijden voor deze leerling te verliezen.