Kleuteronderwijs

Ons Eigen Opvoedingsproject

PAleiS, een school voor alle kleuters

We zijn een kleuterschool met een eigen directie. Samen met de lagere school zitten we in één organisatiestructuur onder de naam ‘PA lei S’.

Onze school telt 2 vestigingsplaatsen: in het hartje van het centrum, langs de Wijkstraat en op het Crijt in de Helstraat. We willen iedereen bereiken, een school zijn voor alle kleuters.

PAleiS, een school waar veiligheid en geborgenheid voorop staan

Veiligheid heeft voor ons meerdere betekenissen. We bieden een veilige school en schoolomgeving op onze 2 vestigingsplaatsen. Ouders en kleuters moeten zich veilig en geborgen voelen in onze school. Een aangename sfeer en respectvolle omgang met elkaar zijn een belangrijke basis om te kunnen groeien. “Samen” maken we school. Een veilige sfeer veronderstelt ook een duidelijke structuur en organisatie. Er zijn duidelijke afspraken en regels voor iedereen.

PAleiS, een school waar ouders welkom zijn

Elke ouder wil enkel het beste voor zijn kind. Daar gaan we van uit. Een goede samenwerking en verstandhouding met ouders staan voorop. Als gelijkwaardige partners voeden we samen op. We willen ‘warm professioneel’ communiceren met ouders. Luisterbereidheid en eerlijkheid zijn hierbij nodig om op één lijn te komen.

PAleiS, een school waar aan goed inhoudelijk onderwijs wordt gewerkt

Goed inhoudelijk onderwijs is niet vanzelfsprekend, maar een bewuste keuze waarbij het kind centraal staat. We trachten rekening te houden met ieders niveau en ontwikkelingstempo. Aan de hand van thema‘s, boeiende activiteiten en degelijk materiaal bieden we spelenderwijs kansen om ervaringen op te doen. Het ontwikkelingsplan voor de kleuterschool is onze leidraad om alle ontwikkelingsdomeinen, alle deelgebieden in de persoon, via rijke ervaringskansen te stimuleren.

Door doordachte en verantwoorde gradatie en variatie bieden we onze kleuters uitdagende kansen om tot hoog welbevinden en betrokkenheid te komen. Zich goed voelen is voor ons de basis om kennis en vaardigheden te verwerven. We hechten extra belang aan sociale vaardigheden: een positief zelfbeeld, verbondenheid, opkomen voor zichzelf en respect hebben voor elkaar.

We waken erover niet alleen oog te hebben voor schoolse kennis, maar ook voor zelfsturing, zelfredzaamheid, emotionele, creatieve, motorische en levensbeschouwelijke ontwikkeling.

PAleiS, een school waar elk kind de nodige zorg en aandacht krijgt

Goed onderwijs vraag een breed zorgbeleid. We willen onze kleuters ondersteunen
in alle facetten van hun ontwikkeling. Ouders, CLB, kleuter- en zorgjuf zijn daarin belangrijke partners die elk hun steentje bijdragen. Na observaties en overleg proberen we mogelijke zorgen in kaart te brengen. Samen met ouders zoeken we naar krachten van de kleuter om de beste ondersteuning te bieden. We ondersteunen binnen onze draagkracht en laten ons begeleiden door gespecialiseerden. De overgang naar het eerste leerjaar wordt extra begeleid. Integratieactiviteiten voor alle vestigingsplaatsen en overlegmomenten zorgen voor een vlot verloop.

PAleiS, een school waar geloven ruimte krijgt en inspireert

Onze school is een eigentijdse katholieke school waar alle kleuters in aanraking komen met het christelijk geloven. Tegelijk staat ze respectvol open voor ieders geloofs- of levensbeschouwelijke overtuiging. Niet iedereen is op dezelfde manier gelovig. De eigen levensweg bepaalt mee wie je als gelovige bent. Als team maken we tijd voor herbronning en delen met elkaar waarin we geloven. Als school trachten we, in de omgang, in de opvoeding en in het onderwijs, waarden uit het evangelie voor te leven. Wat we zelf belangrijk en goed vinden wordt in ons team bewaard. Door eenvoudige verhalen maken kleuters kennis met Jezus als Bijbelfiguur. We verkennen en beleven met hen vormen van gebed, liedjes, rituelen en symbolen.